Thông báo về kế hoạch nộp khóa luận và Báo cáo thực tập tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017!

Thứ hai , Ngày 09/01/2017

 
 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm Khóa luận Học kỳ 2 năm học 2016-2017

- Sinh vi
ên đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận liên hệ với Giáo viên hướng dẫn theo Danh sách phân công.

Thời hạn nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp: trước ngày 21/4/2017

Thời hạn nộp Khóa luận tốt nghiệp: trước ngày 25/4/2017

- H
ội đồng phản biện (dự kiến): 13/5/2017

Các phản hồi :