Lễ Tốt Nghiệp 12-2016

Thứ hai , Ngày 27/02/2017

Highslide JS
Cô Linh
Cô Linh
Highslide JS
SV Giới Thiệu
SV Giới Thiệu
Highslide JS
Thầy Minh
Thầy Minh
Highslide JS
Cô Linh-SV
Cô Linh-SV
Highslide JS
Thầy Minh - 1 SV
Thầy Minh - 1 SV
Highslide JS
Trao bằng
Trao bằng
Highslide JS
Hoi truong 1
Hoi truong 1
Highslide JS
Hoi truong 2
Hoi truong 2