Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện trong năm 2014

Thứ năm , Ngày 08/01/2015

 
  •  Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động vốn để hiện đại hóa công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS, Nguyễn Trung Trực, chủ nhiệm và nhóm tác giả.
  •   Nghiên cứu và đề xuất một sô giải pháp phòng ngừa rủi ro về giá đối với thủy sản xuất khẩu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đề tài Bộ Công Thương, năm 2014, TS Nguyễn Thị Mỹ Linh và nhóm tác giả.

Các phản hồi :