Giáo trình đã xuất bản toàn quốc của Khoa Tài chính - Ngân hàng

Thứ năm , Ngày 08/01/2015

 
  •  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1,TS,Nguyễn Trung Trực và nhóm tác giả, năm 2013,Nhà xuất bản Kinh tế.
  • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 2, TS,Nguyễn Trung Trực và nhóm tác giả, năm 2013,Nhà xuất bản Kinh tế.
  •  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 3, TS,Nguyễn Trung Trực và nhóm tác giả, năm 2014, Nhà xuất bản Kinh tế.
  • Giáo trình Thanh toán quốc tế, TS Võ văn Hợp,  năm 2014, Nhà xuất bản Kinh tế.
  •  Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, TS,Nguyễn Tuyết Nga và nhóm tác giả, năm 2014, Nhà xuất bản Kinh tế.
  •   Giáo trình Thuế, TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, năm 2012, Nhà xuất bản Kinh tế.

Các phản hồi :