4-Bất động sản Việt Nam trong bối cảnh kiềm chế lạm phát

Thứ tư , Ngày 10/07/2013

  THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KIỀM CHẾ LẠM PHÁT

(Bài đã đăng trên tạp chí Tạp chí Thương mại số 38 – năm 2008)

                                                ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh

                                                Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Các phản hồi :