Thứ năm , Ngày 20/10/2011

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Ghi chú
1 Bùi Ngọc Toản Thạc sĩ  
2 Cái Phúc Thiên Khoa Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
3 Đặng Công Triết Thạc sĩ  
4 Đặng Thị Trường Giang Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
5 Đào thu Thủy Thạc sĩ  
6 Đỗ Hà Vinh Đại học Cao học
7 Đỗ Thanh Vân Đại học Cao học
8 Đoàn Thị Thu Trang Thạc sĩ  
9 Đoàn Văn Đính Tiến sĩ  
10 Hồ Thanh Trí Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
11 Hồ Thị Nguyệt Thanh Thạc sĩ  
12 Lại Cao Mai Phương Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
13 Lê Thị Khánh Phương Đại học Cao học
14 Lê Thị Khuyên Tiến sĩ  
15 Lê Thị Minh Thạc sĩ  
16 Lê Thúy Ngân Thạc sĩ  
17 Nguyễn Hoàng Hưng Tiến sĩ  
18 Nguyễn Hữu Tuyên Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
19 Nguyễn Kim Chi Thạc sĩ  
20 Nguyễn Lê Hồng Vỹ Thạc sĩ  
21 Nguyễn Quý Hiệp Thạc sĩ  
22 Nguyễn Thị Kiều Nga Thạc sĩ  
23 Nguyễn Thị Kim Liên Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
24 Nguyễn Thị Minh Ngọc Thạc sĩ  
25 Nguyễn Thị Minh Thảo Thạc sĩ  
26 Nguyễn Thị Mỹ Linh Tiến sĩ  
27 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
28 Nguyễn Thị Thương Thạc sĩ  
29 Nguyễn Thị Thủy Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
30 Nguyễn Thị Tuyết Nga Tiến sĩ  
31 Nguyễn Trung Trực Tiến sĩ  
32 Nông Ngọc Dụ Thạc sĩ  
33 Phạm Khánh Dương Thạc sĩ  
34 Phạm Ngọc Vân Tiến sĩ  
35 Phạm Thị Bích Thảo Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
36 Phạm Thị Ngọc Thúy Thạc sĩ  
37 Phạm Thị Phương Loan Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
38 Phan Minh Xuân Thạc sĩ  
39 Phan Thị Như Hồng Đại học Giáo vụ khoa
40 Phùng Thị Cẩm Tú Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
41 Tạ Thị Kim Thoa Thạc sĩ  
42 Thái Duy Tùng Thạc sĩ  
43 Trần Huỳnh Kim Thoa Thạc sĩ  
44 Trần Thị Thanh Thủy Thạc sĩ  
45 Trịnh Tuấn Anh Thạc sĩ  
46 Từ Thị Hoàng Lan Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
47 Võ Thị Thu Hằng Thạc sĩ  
48 Võ Văn Hợp Tiến sĩ  
49 Võ Xuân Hồng Tiến sĩ  
50 Vũ Cẩm Nhung Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
51 Vũ Thanh Liêm Thạc sĩ  
52 Vũ Thị Thuỳ Linh Thạc sĩ